Varför är Danmarks migrationspolitik mer restriktiv än Sveriges?

Sverige och Danmark är två grannländer i Skandinavien som är lika varandra i många centrala avseenden. Båda länderna har i sin moderna historia utvecklat ett omfattande och välutvecklat välfärdssystem och är föredömen internationellt. De har även historiska, kulturella och socioekonomiska likheter. Trots likartade system och gemensam kulturell bakgrund existerar en skillnad i tillämpningen av migrationspolitiken.Migrant Integration Policy Index (MIPEX) mäter integrationspolitiken i allaEU:s medlems stater samt Norge, Schweiz, Kanada och USA. Statistik från år 2009 visar att andelen av befolkningen med utländsk bakgrund i Danmark ligger på 5,8 procent, 55 procent av dessa kom ursprungligen från ett europeiskt land. Samma statistik visar att Sverige har13,8 procent varav 54 procent av dessa hade ett europeiskt påbrå...
Åtskillnader mellan länderna återfinnes även i tillämpningen avintegrationspolitiken. Trots ländernas likheter har Danmark valt som många andra europeiska länder att applicera en restriktiv integrationspolitik medan Sverige har valt en att föra en merliberal och mild politik. MIPEX som tidigare nämnts undersöker även vilka länder inom Europa applicerar en nationell politik som främjar integration. De analyserar sju faktorer som påverkar invandrares integration som till exempel flexibiliteten på arbetsmarknaden, antidiskriminering, utbildning etc. I deras mätningar hamnade Sverige högst upp, följt av Portugal och Kanada, medan Danmark ligger påe plats följt av Frankrike och Grekland. Det innebär att Danmark praktiserar ett mindre gynnsamt system för invandrare och derasintegration. Nedan finns ett diagram med mätningar från 2007 och 2010 som visar skillnaderna i de olika faktorerna i respektive land...Read more

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!