Dette mener IMDi om forslag til endringer i utlendingslovgivningen

29. desember 2015 sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i utlendingsloven på høring. Her kan du lese en oppsummering av IMDis høringssvar og laste ned hele svaret.

Med bakgrunn i vårt samfunnsoppdrag og mandat som fagdirektorat og gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, vil vi i dette hørinsgssvaret hovedsakelig løfte fram implikasjoner de foreslåtte endringene kan ha for integreringen av flyktninger med innvilget midlertidig eller permanent opphold i Norge. Med referanse til intensjoner i Integreringsavtalen av 16. desember 2015 (Et felles løft for integrering – tiltak for å møte flyktningkrisen del II og III), er vårt fokus på innstramningenes konsekvenser for flyktninger med lovlig opphold sine «muligheter til raskt å komme i gang med opplæring, utdanning og arbeid slik at de kan bli deltakere og bidragsytere i det norske samfunnet».

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!