Проект „камПания новите граждани” BG EIF 2012/01-03.03

Като най-проблемни области по отношение на интеграцията на имигранти от трети страни в България, MIPEX оцени ограничения достъп на граждани на трети страни до образование, гражданство и възможности за политическо участие. Две години след оценката на MIPEX, с колегите от Институт “Отворено общество” - София направихме неофициална оценка на българските интеграционни политики и достигнахме до извода, че хармонизирането на националното законодателство с достиженията на правото на ЕС остава основната движеща сила за промяна.
Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!